Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie jest organizacją pozarządową założoną przez 22 osobowy Komitet Założycielski w dniu 01 czerwca 1999r., postano-wieniem Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 11.08.1999r. wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod pozycją Ins. Rej. St. 28/99. Od roku 2001 Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym poz. KRS 0000054682. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną a jego siedzibą jest Technikum Leśne w Warcinie.

Celem Stowarzyszenia jest kreowanie dalszego rozwoju oraz utrzymanie wysokiego poziomu funkcjonowania dawniej Zespołu Szkół Leśnych a aktualnie Technikum Leśnego w Warcinie – jedynej takiej placówki oświatowo-wychowawczej na Pomorzu.

Wymienione cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Zbiórkę dobrowolnych składek pieniężnych.
 3. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
 4. Współpracę z innymi tego typu placówkami oświatowo-wychowawczymi, z zakładami pracy, w tym z nadleśnictwami i leśnictwami, zwłaszcza ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi w zakresie problematyki oświatowej (w szczególności prowadzenia odczytów, pokazów, kursów, szkoleń oraz działalności turystycznej i rekreacyjnej).
 5. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 6. Organizowanie imprez dochodowych.
 7. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

W okresie prawie czternastoletniej działalności Stowarzyszenia, Zarząd aktywnie współpracował z dyrekcją szkoły oraz podejmował wiele działań wspierających funkcjonowanie Szkoły między innymi poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu powrót szkoły do resortu, pomoc w doprowadzeniu do zrekonstruowania wozowni, organizację Zjazdów absolwentów z okazji 55, 60 i 65-lecia szkoły. Działalność Stowarzyszenia to również doposażanie szkoły w niezbędny sprzęt i urządzenia, coroczne fundowanie stypendiów i różnorodnych nagród dla uczniów oraz dofinansowanie udziału uczniów w konkursach, zawodach i festiwalach.

W roku 2006 Stowarzyszenie podjęło współpracę z Bankiem Żywności w Tczewie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępicach w ramach programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Efektem tej współpracy było pozyskanie przez Stowarzyszenie i rozprowadzenie przez OPS w Kępicach produktów żywnościowych dla rodzin z terenu miasta i gminy Kępice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W ramach tej pomocy, której ogólna wartość w latach 2006 - 2008 wyniosła 112.688,54zł. ( pozyskano 73.950kg produktów żywnościowych) skorzystało: w roku 2006 – 818 rodzin, w roku 2007 –559 rodzin a w roku 2008 – 508 rodzin.

Środki pozyskiwane przez Stowarzyszenie ze składek członkowskich oraz z prowadzonej działalności gospodarczej w formie organizacji kursów, wypoczynku letniego oraz imprez pozwoliły między innymi na:

 • od 14 lat -coroczne fundowanie stypendiów dla czterech uczniów TL w Warcinie wyróżniających się w pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz reprezentowaniu szkoły na różnych zawodach, konkursach, olimpiadach i festiwalach w kraju i za granicą – ogólna wartość ufundowanych stypendiów to ok. 45.000zł.
 • fundowanie nagród dla najlepszych absolwentów i uczniów szkoły w każdym roku szkolnym przez cały okres działalności;
 • zakup zestawu komputerowego do internatu w 2003r. – o wartości 3.000,-zł.;
 • sfinansowanie wykonania aktualizacji projektu i dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia rekonstrukcji zabytkowej Wozowni, obecnie Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie o wartości ponad 30 tys. zł. (2004r.);
 • zakup wykładziny do sali gimnastycznej, zakup i montaż przepływowego ogrzewacza wody do internatu, doposażenie szkoły w sprzęt p.poż., naprawa sprzętu ksero, zakup materiałów biurowych – koszt wymienionych zakupów-wyniósł 14.400zł. (2004r.);
 • wydatkowanie w roku 2005 kwoty 20 tys. złotych na poprawę warunków mieszkaniowych wychowanków internatu (podniesienie standardu pokoi, łaźni i sanitariatów, zakup telewizora);
 • sukcesywnie fundowano mundury i stroje galowe dla sygnalistów w latach 2005-2012 zakupiono łącznie 26 kompletnych strojów o wartości ok. 10.500zł.,
 • sfinansowanie projektu i wybicia 1000 egz. znaczka metalowego „Szkoła Leśna w Warcinie” za kwotę 9.418,-zł. z okazji 60-lecia Szkoły;
 • sfinansowanie 1.500 egz. wydawnictwa „Walory Historyczno-Przyrodnicze Okolic Warcina”11.712,-zł. (r.2006)
 • wydanie 4 tys. widokówek z Warcina– 1.220,-zł. (r.2006);
 • zakup 68 krzeseł do 2 gabinetów szkolnych – ok.4.400,- zł. (r.2006);
 • sfinansowanie udziału Zespołu Sygnalistów w Festiwalu Muzyki Myśliwskiej

Kwidzyn’2006 oraz przejazdu 3.236,40zł.;

 • sfinansowanie naprawy instrumentów muzycznych - Zespołu Sygnalistów Myśliwskich na kwotę 2.300,-zł. (2009r.);
 • ufundowanie plakietek dla uczniów działających w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych przy ZSL w Warcinie – 700 zł. (2009r.);
 • wydanie 1000 egz. okolicznościowego folderu z okazji 65-lecia Szkoły (2011r.).
 • w roku 2013 dofinansowano kwotą 3.000 zł. organizację V Mistrzostw Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych Warcino’2013 oraz wyjazd zwycięzców- reprezentacji naszej szkoły na MISTRZOSTWA EUROPY W AUSTRII, na których zajęli IV i V miejsce.

W roku 2011 Stowarzyszenie podjęło współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie utrzymania i prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie. Współpraca Stowarzyszenia z Wojewódzkim Funduszem zaowocowała pozyskaniem dotacji w kwocie po 15.000 złotych rocznie w latach 2011 i 2012 oraz 12.000 złotych w roku 2013, złożono już wniosek o przyznanie dotacji na rok 2014.

Bez tego ogromnego wsparcia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz wielkiej życzliwości obydwu współpracujących stron, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie nie byłby w stanie funkcjonować i prowadzić swojej działalności, w zakresie ratowania i rehabilitacji ptaków oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa. Była by to ogromna strata nie tylko dla samej przyrody, ale też dla prowadzonej przez szkołę edukacji ekologicznej wśród uczniów naszej szkoły, dzieci i młodzieży z wielu przedszkoli i szkół na Pomorzu oraz tysięcy turystów corocznie odwiedzających Warcino.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Dyrekcji oraz Pracownikom Wojewódzkiego Funduszu za tą bardzo owocną i nacechowaną życzliwością współpracę.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony