Zebrania rad pedagogicznych


29 sierpnia 2023 r. – Wyniki egzaminów poprawkowych.

1 września 2023 r. – Organizacja roku szkolnego 2023/2024. Przydziały godzin dydaktycznych oraz wychowawczych dla nauczycieli.

14 września 2023 r. – Zatwierdzenie dokumentów organizacji roku szkolnego 2023/2024

22 września 2023 r. – Przyjęcie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

20 października 2023 r. – Analiza wyników egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2022/2023

21 grudnia 2023 r.   22 grudnia 2023 r. - Klasyfikacja śródroczna.

24 stycznia 2024 r. – Śródroczna analiza i ocena wykonanych zamierzeń.

24 kwietnia 2024 r. – Klasyfikacja końcowa uczniów klasy Va.

18 czerwca 2024 r. – Klasyfikacja roczna i promocja uczniów klas I – III.

Wg osobnego harmonogramu – szkoleniowe zebrania rady pedagogicznej.

  • tematyka oraz terminy szkoleniowych zebrań rady pedagogicznej uzgadniane będą na bieżąco z nauczycielami i osobami prowadzącymi szkolenia.

 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony