Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych


UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2023
projekt dofinansowany dotacją
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Rok 2023 to już trzynasty (mam nadzieję, że szczęśliwy) rok efektywnej współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który po raz kolejny wsparł finansowo działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie. Przyznana dotacja to kwota 19 000,00zł, zagwarantuje ona prawidłowe funkcjonowanie, ciągłość działania i rozwój Ośrodka. Na bieżący rok oprócz bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka takich jak: transport ptaków, bieżące naprawy i konserwacja wolier, zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi, środków utrzymania czystości i higieny w obiekcie, opieka weterynaryjna, zakup leków i środków opatrunkowych, zaplanowano wymianę części konstrukcji i poszycia dachów kilku wolier o powierzchni ok. 85m2.

Stali pensjonariusze Ośrodka oraz dostarczane chore, wycieńczone lub okaleczone ptaki otrzymają odpowiednie żywienie, opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną. Teren ośrodka w okresie całego roku będzie utrzymywany w należytym stanie sanitarnym i estetycznym. Wykonane w poprzednich latach: kapitalny remont pomieszczeń socjalno-gospodarczych, wyposażenie ich w nową zabudowę meblową i sprzęt, umożliwiają wolontariuszom pracę w estetycznych i higienicznych warunkach  oraz znacząco ułatwiają utrzymanie czystości. W roku 2022 priorytetowym zadaniem była poprawa warunków rehabilitacji ptaków, wybudowana woliera do nauki latania i rozlatywania ptaków spełnia swoje zadania. Dzięki temu rehabilitowany ptak może latać bezpiecznie nie narażając się na uszkodzenie piór. Wybudowane w poprzednich latach dwie duże woliery (wysoka ośmiokątna woliera (8m x 6m)  oraz długa woliera przelotowa (12m x 4m x 2,8m) w znaczący sposób poprawiły warunki bytowe i usprawniły rehabilitację podopiecznych Ośrodka.

Wykonane w ostatnich latach  prace polegające na zmeliorowaniu terenu ośrodka, utwardzeniu wjazdu i dojazdu do obiektów, budowa nowego ogrodzenia oraz zamontowanie kontrolerów dostępu sprawiły, że Ośrodek jest  dobrze zabezpieczony zarówno przed dostępem osób nieupoważnionych oraz drapieżników. W 2022 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w ośrodku ptakom oraz pełniącym dyżury wolontariuszom, zainstalowano na terenie ośrodka nowoczesny monitoring wizyjny on-line. Sukcesywna poprawa warunków bytowych dla ptaków, socjalno-bytowych dla wolontariuszy oraz bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności obiektu sprawia, że w bieżącym roku edukacja ekologiczna realizowana będzie w dużo lepszych warunkach. Mamy nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku skorzystają z tej formy edukacji liczne rzesze dzieci, młodzieży i dorosłych.

 Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Bogumiła Szydłowska


UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2022
projekt dofinansowany dotacją
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Rok 2022 to dwunasty rok efektywnej współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który po raz kolejny wsparł finansowo działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie. Przyznana dotacja w kwocie 20 000,00 zł zagwarantowała prawidłowe funkcjonowanie, ciągłość działania i rozwój Ośrodka. Chore i wycieńczone ptaki otrzymały odpowiednią opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną. Teren ośrodka w okresie całego roku utrzymywany był w należytym stanie sanitarnym i estetycznym. Estetyka obiektu mocno ucierpiała na przełomie listopada i grudnia, kiedy na terenie ośrodka prowadzono prace ziemne (wykopy) związane z wymianą sieci wodociągowej w szkole. Karmę dla ptaków w okresie całego roku nieodpłatnie przekazywała wylęgarnia drobiu ze Sławna, kosztem był jej transport pokrywany ze środków szkoły. Wykonany w roku 2020 kapitalny remont pomieszczeń socjalno-gospodarczych, wyposażenie ich w nową zabudowę meblową i sprzęt oraz odnowienie elewacji frontowej budynku w 2021 roku umożliwiły wolontariuszom pracę w estetycznych i higienicznych warunkach oraz znacząco ułatwiają utrzymanie czystości. W roku 2022 priorytetowym zadaniem stała się poprawa warunków rehabilitacji ptaków, dzięki pozyskaniu dofinansowania – dotacji z WFOŚIGW w Gdańsku w kwocie 20.000,00złotych udało się rozbudować Ośrodek o wolierę niezbędną do nauki latania i rozlatywania ptaków o wymiarach 12 m x 4m x 2,8m, zadaszoną 3 metry z prawej i 3 metry z lewej strony. Długa woliera z urządzeniem typu „tramwaj” umożliwia swobodne poruszanie (latanie) na szerokość ustaloną dla wielkości ptaka. Dzięki temu rehabilitowany ptak może latać bezpiecznie nie podlatując do ścian i siatki, co mogłoby spowodować uszkodzenie piór. Budowa wysokiej ośmiokątnej woliery oraz długiej woliery przelotowej w znaczący sposób poprawiły warunki bytowe i usprawniły rehabilitację podopiecznych Ośrodka. W 2022 roku po okresie leczenia i rehabilitacji wypuszczono na wolność 15 ptaków. Były to: puszczyki – 5 osobników, myszołowy- 4 osobniki, pustułki- 4 osobniki, jastrząb – 1 osobnik, płomykówka -1 osobnik. Na koniec ubiegłego roku w ośrodku przebywało 19 ptaków, do wypuszczenia w najbliższym dogodnym czasie kwalifikuje się siedem kolejnych ptaków: jeden jastrząb, dwa puszczyki, jeden bielik i trzy myszołowy. Dwanaście ptaków to stali pensjonariusze ośrodka, które ze względu na doznane kontuzje i trwałe okaleczenia nie są w stanie funkcjonować w środowisku naturalnym, przetrzymywani są za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Wykonane w ostatnich latach prace polegające na zmeliorowaniu terenu ośrodka, utwardzeniu wjazdu i dojazdu do obiektów, budowa nowego ogrodzenia oraz zamontowanie kontrolerów dostępu sprawiły, że Ośrodek jest dobrze zabezpieczony zarówno przed dostępem osób nieupoważnionych oraz drapieżników. W 2022 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w ośrodku ptakom oraz pełniącym dyżury wolontariuszom, zainstalowano na terenie ośrodka nowoczesny monitoring wizyjny on-line, składający się z czterech kamer z osprzętowaniem. Zainstalowanie monitoringu możliwe było dzięki dodatkowemu wsparciu Stowarzyszenia przez Nadleśnictwa podległe Regionalnym Dyrekcjom Lasów Państwowych w Szczecinku, Szczecinie, Poznaniu i Pile. Sukcesywna poprawa warunków bytowych dla ptaków, socjalno-bytowych dla wolontariuszy oraz estetyki i funkcjonalności obiektu sprawia, że prowadzona w Ośrodku edukacja ekologiczna realizowana jest w coraz lepszych warunkach. Po długim okresie pandemii Covid-19 (w 2020 i 2021 roku), która uniemożliwiła prowadzenie edukacji ekologicznej, rok 2022 okazał się przełomowy w tym zakresie. Z edukacji ekologicznej prowadzonej w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie skorzystało około cztery tysiące osób.

 Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Bogumiła SzydłowskaUTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2021
projekt dofinansowany dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Rok 2021 to już jedenasty rok efektywnej współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który po raz kolejny wsparł finansowo działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie. Dotacja w kwocie 10 000,00 zł zagwarantowała prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość działania Ośrodka. Chore i wycieńczone ptaki otrzymały odpowiednia opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną, przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje wolier. Wykonany w roku 2020 kapitalny remont pomieszczeń socjalno-gospodarczych, pozwolił na realizację kolejnego etapu prac tj. wyposażenie tych pomieszczeń w nową zabudowę meblową, zainstalowanie  nowej zamrażarki oraz odnowienie elewacji frontowej budynku. Realizacja zaplanowanych prac i zakup nowego wyposażenia, możliwa była dzięki dodatkowemu wsparciu Stowarzyszenia przez Nadleśnictwa z terenu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Pile, Poznaniu i Szczecinie. Wyremontowane pomieszczenia socjalno-gospodarcze umożliwiają wolontariuszom pracę w estetycznych i higienicznych warunkach oraz znacząco ułatwiają utrzymanie czystości. Budowa dużej ośmiokątnej woliery oraz bieżące remonty pozostałych obiektów poprawiły w znaczący sposób warunki bytowe dla stałych podopiecznych Ośrodka oraz tych przebywających w nim czasowo. Wykonane w ostatnich latach  prace polegające na zmeliorowaniu terenu, utwardzeniu wjazdu i dojazdu do obiektów, budowa nowego ogrodzenia oraz zamontowanie kontrolerów dostępu sprawiły, że Ośrodek jest  dobrze zabezpieczony zarówno przed dostępem osób nieupoważnionych oraz drapieżników. Sukcesywna poprawa warunków bytowych dla ptaków, socjalno-bytowych dla wolontariuszy i estetyki obiektu sprawia, że możliwe jest prowadzenie w Ośrodku edukacji ekologicznej w coraz lepszych warunkach.

Rok 2021 to kolejny rok pandemii CoVID-19, która sparaliżowała na okres pięciu miesięcy normalne funkcjonowanie szkoły, w tym również Ośrodka. Nieobecność w szkole uczniów -wolontariuszy znacząco przysporzyła pracy i obowiązków opiekunowi ośrodka oraz uniemożliwiła prowadzenie w tym okresie edukacji ekologicznej. W 2021 roku odwiedziło Ośrodek tylko kilkaset osób. Jednak pomimo tych trudności w br. przyjęto do Ośrodka 20 ptaków, 13 osobników zostało wyleczonych i zrehabilitowanych, 11 wypuszczono na wolność. Były to 3 myszołowy, 3 puszczyki, 3 pustułki, 2 jastrzębie, kolejne dwa ptaki (jastrząb i puszczyk) oczekują na dogodne warunki do ich wypuszczenia. Aktualnie w ośrodku przebywa 16 ptaków, które ze względu na doznane kontuzje i trwałe okaleczenia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie w środowisku naturalnym i  mają status stałych mieszkańców Ośrodka.

Mamy nadzieję, że rok 2022 będzie rokiem lepszym niż 2021,  że w szkole na co dzień będą przebywali uczniowie i Ośrodek będzie funkcjonował swoim normalnym życiem,  że znowu będą mogli go odwiedzać dzieci, młodzież i dorośli.

Sekretarz  Zarządu Stowarzyszenia
Bogumiła Szydłowska


 

UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2020
Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Rok 2020 to już dziesiąty rok efektywnej współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który po raz kolejny wsparł finansowo działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie. Dotacja w kwocie 13.000,00 zł zagwarantowała prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość działania Ośrodka. Chore i wycieńczone ptaki otrzymały odpowiednia opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną. Przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje wolier, wykonano też od dawna wyczekiwany przez wolontariuszy remont kapitalny pomieszczeń socjalno-gospodarczych. Przeprowadzenie remontu, którego koszt to ok. 20.000,00 zł, możliwe było dzięki dodatkowemu wsparciu Stowarzyszenia przez Nadleśnictwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Pile i Poznaniu. Wyremontowane pomieszczenia socjalno-gospodarcze umożliwią pracę wolontariuszom w estetycznych i higienicznych warunkach oraz znacząco ułatwią utrzymanie czystości. Wykonane w 2018 i 2019 roku prace związane z melioracją terenu całego Ośrodka, wykonaniem nowego ogrodzenia, utwardzeniem wjazdu na teren i dojazdu do budynku gospodarczego oraz montaż kontrolera dostępu sprawiły, że w 2020 roku możliwy był remont tego budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń socjalnych. Aktualny stan terenu i pomieszczeń Ośrodka pozwala na prowadzenie w nim leczenia, rehabilitacji i przetrzymywania ptaków oraz edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w bardzo dobrych warunkach.
Rok 2020 to rok bardzo szczególny. Pandemia COVID-19 sparaliżowała na długi okres czasu normalne funkcjonowanie szkoły, w tym również Ośrodka. Nieobecność w szkole wolontariuszy przysporzyła pracy i obowiązków opiekunowi ośrodka oraz uniemożliwiła prowadzenie edukacji ekologicznej w takim wymiarze, jak w latach poprzednich. Jednak pomimo tych trudności, w br. przyjęto do Ośrodka 29 ptaków. 22 osobniki zostały wyleczone, zrehabilitowane i wypuszczone na wolność. Były to 4 myszołowy, 4 puszczyki, 7 pustułek, 2 bieliki, 2 sowy uszate, 2 krogulce i 1 kobuz. Kolejne dwa ptaki oczekują na dogodne warunki do ich wypuszczenia. Aktualnie w ośrodku przebywa 12 ptaków, które ze względu na doznane kontuzje i trwałe okaleczenia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie w środowisku naturalnym i mają status stałych mieszkańców Ośrodka.
Mamy nadzieję, że nadchodzący rok 2021, będzie rokiem lepszym, jak ten mijający, że do szkoły wrócą uczniowie i Ośrodek zacznie funkcjonować swoim normalnym życiem, że znowu odwiedzać go będą turyści oraz grupy dzieci i młodzieży, a na co dzień słychać będzie rozmowy pracujących w Ośrodku wolontariuszy.
Dzięki działalności ORPD grupy szkolne i zorganizowane grupy turystów odwiedzające nasza placówkę mogą poznać walory estetyczne i znaczenie ptaków drapieżnych w naturze.

 


UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2019
Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych działający przy Technikum Leśnym w Warcinie otrzymuje wsparcie finansowe w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki pomocy finansowej w bieżącym roku na terenie ORPD wykonano szereg prac zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zmeliorowanie całego terenu Ośrodka i odprowadzenie wód opadowych pozwoliły na utwardzenie wjazdu i dojazdu do budynku gospodarczego płytami ażurowymi. Ponadto wymiana części ogrodzenia umożliwiła zamontowanie kontrolera dostępu do Ośrodka i budynku gospodarczego. Wymienione zostały również drzwi do budynku gospodarczego. Zakupiono ważniejsze drobne sprzęty i narzędzia.  Chorym ptakom zagwarantowano odpowiednią opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną. Teren Ośrodka był w okresie całego roku utrzymywany w należytym stanie sanitarnym  i estetycznym. W roku 2019 przyjęto do Ośrodka 25 ptaków z gatunków: puszczyk, bielik, myszołów zwyczajny, myszołów włochaty, sóweczka, płomykówka, krogulec, uszatka zwyczajna, pustułka, jastrząb. Wyleczono i wypuszczona na wolność 8 ptaków: 6 pustułek, oraz 2 myszołowy zwyczajne. Aktualnie w Ośrodku rehabilituje się 28 ptaków, z których 9 kwalifikuje się do wypuszczenia w najbliższym czasie. Ośrodek realizuje zadania w pełnym zakresie również dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie, które podjęło się pozyskania środków na ten cel. Funkcjonowanie ORPD pozwala turystom i grupom szkolnym odwiedzającym naszą placówkę  na zapoznanie się z gatunkami i rolą ptaków drapieżnych w środowisku oraz metodami leczenia i rehabilitacji. Przyjeżdżające do ośrodka grupy wycieczkowe mogą naocznie przekonać się o walorach estetycznych ptaków drapieżnych.


"UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2018
Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

W roku 2018 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku po raz kolejny wsparł finansowo działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie. Dotacja w kwocie 15 000,00 zł zagwarantowała prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość działania ORPD. Chore i wycieńczone ptaki otrzymały odpowiednią opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną, przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje wolier, wykonano gruntowną meliorację całego terenu i odprowadzenie wód opadowych. Od strony frontowej Ośrodek zyskał nowe ogrodzenie estetyczne i zabezpieczające teren przed wejściem osób niepożądanych, zakupiono materiały i narzędzia niezbędne do utrzymania odpowiedniego stanu estetycznego i sanitarnego Ośrodka.
Efektem pracy ORPD jest wyleczenie i przywrócenie środowisku naturalnemu szesnastu ptaków. Były to: 1 puszczyk, 3 myszołowy, 1 bielik, 6 pustułek, 1 krogulec, 2 jastrzębie, 1 kania ruda, 1 pójdźka. W Ośrodku przebywa 26 ptaków wymagających opieki lekarza weterynarii i odpowiedniej rehabilitacji. Od roku 2011 pozyskiwania środków finansowych dla Ośrodka podjęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie, dzięki któremu ORPD realizuje swoje zadania w pełnym zakresie. Członkowie ORPD oraz współpracujące z Ośrodkiem Nadleśnictwo Warcino, realizują w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie” zakres edukacji ekologicznej i leśnej, rocznie odwiedza Ośrodek ok. 5000 osób. Zadaniem wolontariuszy jest dzielenie się swoją wiedząca temat gatunków i roli ptaków drapieżnych w przyrodzie oraz metodami leczenia i rehabilitacji ze zwiedzającymi Ośrodek turystami i grupami szkolnymi.


UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2017
Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych działający przy Technikum Leśnym w Warcinie otrzymuje wsparcie finansowe w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki pomocy finansowej w bieżącym roku na terenie ORPD wykonano szereg prac zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zakończono budowę woliery przelotowej do nauki latania dla ptaków, naprawiono i zakonserwowano elementy drewniane i metalowe wolier, zakupiono sprzęt niezbędny do wykonywania bieżących prac  Chorym ptakom zagwarantowano odpowiednią opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną. Teren Ośrodka był w okresie całego roku utrzymywany w należytym stanie sanitarnym i estetycznym. W roku 2017 wypuszczono na wolność 31 ptaków. Były to: 4 myszołowy, 2 jastrzębie, 1 bielik, 7 pustułek, 10 puszczyków, 1 uszatka, 5 krogulców. Aktualnie w ośrodku rehabilituje się 21 ptaków: 1 orlik krzykliwy, 1 krogulec, 1 kania ruda, 5 puszczyków, 7 myszołowów, 6 jastrzębi oraz 1 trzmielojad. Ośrodek realizuje zadania w pełnym zakresie również dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie, które podjęło się pozyskania środków na ten cel. Funkcjonowanie ORPD pozwala turystom i grupom szkolnym odwiedzającym naszą placówkę  na zapoznanie się z gatunkami i rolą ptaków drapieżnych w środowisku oraz metodami leczenia i rehabilitacji. Przyjeżdżające do ośrodka grupy wycieczkowe mogą naocznie przekonać się o walorach estetycznych ptaków drapieżnych.


UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2016
Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych funkcjonuje przy Technikum Leśnym w Warcinie od 1996 roku. W bieżącym roku na terenie ORPD wykonano szereg prac zapewniających prawidłowe działanie obiektu. Rozpoczęto prace związane z powiększeniem i ogrodzeniem terenu oraz budową woliery przelotowej do nauki latania dla ptaków. Ponadto przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje wolier, a chorym ptakom została zagwarantowana odpowiednia opieka weterynaryjna i rehabilitacyjna. Prace te zostały wykonane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wsparcie WFOŚiGW pozwala na dalszy rozwój, modernizację i doposażenie Ośrodka. Efektem pracy ORPD jest wyleczenie i przywrócenie środowisku naturalnemu 27 ptaków. Były to: 11 puszczyków, 7 myszołowów, 3 włochatki, 4 pustułki oraz 2 krogulce. Aktualnie w Ośrodku leczonych i rehabilitowanych jest 19 ptaków. Pozyskania środków na realizację zadania pod nazwą „Utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie w roku 2016” podjęło się, podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie. Dzięki pomocy Stowarzyszenia Ośrodek realizuje podstawowe zadania w pełnym zakresie. Dzięki działalności ORPD grupy szkolne i zorganizowane grupy turystów odwiedzające nasza placówkę mogą poznać walory estetyczne i znaczenie ptaków drapieżnych w naturze

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony