Pobyt w internacie


ZARZĄDZENIE Nr 31/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w internacie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 107 ust. 8 ustawy  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1870) oraz decyzji Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska DLŁ-ZET.500.7.2020.JF 1274999.4325302.3402355 z dnia
17 listopada 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zagrożenia COVID-19 od dnia 01 listopada 2020 r. ustalam obowiązkową opłatę za pobyt w internacie ucznia, który realizuje zdalne nauczanie ze swojego miejsca zamieszkania w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydziestu złotych 00/100) miesięcznie.

§ 2

Opłata za pobyt w internacie ucznia, który realizuje naukę w trybie stacjonarnym w szkole, nie ulega zmianie i wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie.

§ 3

Opłata, o której mowa w § 1 obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i prowadzenia nauczania zdalnego.

§ 4

Opłatę, o której mowa w § 1 i 2 należy wnosić na rachunek bankowy Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, 77-230 Kępice, Warcino 1, numer:

NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

Odpowiednio z dopiskiem: internat, imię i nazwisko ucznia, klasa

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01 listopada 2020 r.

Tomasz Kabulski
p.o. dyrektora szkoły


Od dnia 1 września 2020 r. wpłaty za zakwaterowanie w internacie są przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej - wpłata na konto szkoły.

Opłata za zakwaterowanie w internacie Technikum Leśnego w Warcinie wynosi 50,00 zł miesięcznie.

Opłata jest stała i niezależna od liczby dni zamieszkania w miesiącu. Należy ją wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący w okresie od września do czerwca.

Opłatę za zakwaterowanie należy wnosić na rachunek bankowy Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, 77-230 Kępice, Warcino 1, numer:

NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

odpowiednio z dopiskiem: internat, imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.

 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Warcino 1. 77-230 Kępice

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 518 961 010
e-mail: sekretariat@tlwarcino.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony