Pobyt w internacie

Wpłaty za zakwaterowanie w internacie są przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej - wpłata na konto szkoły.


Od 01 września 2023 r. opłata za zakwaterowanie w internacie Technikum Leśnego w Warcinie wynosi 100,00 zł miesięcznie.

Opłata jest stała i niezależna od liczby dni zamieszkania w miesiącu w okresie od września do czerwca

Opłatę należy wnosić do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na rachunek bankowy:

TECHNIKUM LEŚNE W WARCINIE
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

odpowiednio z dopiskiem: internat, imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.


Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony