Egzamin maturalny

 


Egzamin maturalny w terminie głównym

 • 07-23 maja 2024 – część pisemna egzaminu maturalnego

CKE - Harmonogram / Komunikaty / Informacje

(https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/)

 


CKE - arkusz pokazowy egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, w formule obowiązującej od roku szkolnego 2024/2025

(https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusz-pokazowy-jezyk-polski-na-poziomie-rozszerzonym-od-roku-szkolnego-2024-2025/#)


Wniosek o zakwaterowanie na czas matur

 docxMatura_2024_-_wniosek_o_zakwaterowanie.docx


 Informacje dla zdających egzamin maturalny

I. Informacje ogólne

 1. Zdający zgłaszają się przed salą egzaminacyjną na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 2. Zdający nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych i żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 5. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 6. Zdający muszą mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem).
 7. Zdający przystępujący do egzaminu mają obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem przy wejściu na salę egzaminacyjną. Zdający nie posiadający dokumentu nie zostaną wpuszczenia do salę egzaminacyjną.
 8. Szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego zawarte są w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz komunikatach Dyrektora CKE.

Wszystkie wymienione dokumenty można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Bardzo prosimy o zapoznanie.

II. Informacja o przyborach pomocniczych

 1. Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych zawarta jest w Komunikacie o materiałach i przyborach pomocniczych zamieszczonym na stronie CKE.
 2. Informacja wywieszona również w gablocie przy sekretariacie w budynku szkoły.

III. Termin dodatkowy egzaminu

 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu).
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt.1., absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:
  • w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  • w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony