Informacje dla kandydatów do szkoły


Wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY do Warcina w DNIU OTWARTEJ SZKOŁY 21 maja 2022 r. (sobota) od godz.10.00 do 13.00


Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły od 16 maja do 20 czerwca 2022r. osobiście, w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

 • od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – składanie  wniosków (podań) o przyjęcie do Technikum Leśnego w Warcinie przez absolwentów szkoły podstawowej;
 • od 24 czerwca 2022 r.  do 13 lipca 2022 r. do godz.15.00 -uzupełnianie wniosków o przyjęcie do  szkoły o kopię  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • 13 lipca 2022 r. i 21 lipca 2022 r. – weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających  spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacyjnym;
 • 21 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum  Leśnego  w Warcinie;
 • od 16 maja do 25 lipca 2022 r. – wydawanie przez  szkołę  skierowań na badania lekarskie kandydatom, którzy złożyli wniosek o przyjęcie do Technikum Leśnego
  w Warcinie;
 • od dnia 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego  umieszczonego na liście kandydatów zakwalifikowanych  woli  podjęcia nauki  w Technikum Leśnym w Warcinie poprzez  złożenie oryginału świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
  o wynikach egzaminu zewnętrznego (ósmoklasisty) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technik leśnik;
 • 29 lipca 2022 r.  godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych do szkoły i listy kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym od 29 lipca do 12 sierpnia 2022 r.

Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w dniu 29 lipca 2022r. będzie przeprowadzone w terminie od 02 do 23 sierpnia 2022 r.


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony i podpisany wniosek (podanie) o przyjęcie do szkoły (wg ustalonego przez szkołę wzoru dostępnego na stronie internetowej),
 • 2 fotografie (o wym. 30x 42mm podpisane na odwrocie),
 • poświadczona kopia /oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • poświadczona kopia /oryginał  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • karta zdrowia z aktualnymi wpisami i załącznikami (kartą badania rozwoju i zdrowia ucznia, orzeczeniem lekarskim dot. kształcenia i nauki zawodu),
 • zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza medycyny pracy –zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
  w zawodzie technik leśnik,
 • karta informacyjna kandydata (wydaje szkoła podstawowa),
 • ewentualnie inne dokumenty(zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad opinie poradni, dokumenty  potwierdzające  spełnianie kryteriów dodatkowych).

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Warcino 1. 77-230 Kępice

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 518 961 010
e-mail: sekretariat@tlwarcino.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony