Rekrutacja


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Dyrektor Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego poszukuje nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie: TECHNIK LEŚNIK.

Wymiar zatrudnienia: pełen etat.

Umowa o pracę: zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Technikum Leśne w Warcinie to szkoła z wieloletnią tradycją, która od 75 lat kształci kolejne pokolenia leśników. Poszukujemy osoby pełnej pasji i energii do działania, łatwo nawiązującej kontakt z młodzieżą, zaangażowanej w pracę, kreatywnie i sumiennie wykonującej swoje obowiązki.

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: leśnictwo, przygotowanie pedagogiczne (możliwość uzupełnienia przygotowania pedagogicznego po rozpoczęciu pracy),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
 • osoba nie była karana za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

Oferty należy składać w sekretariacie Technikum Leśnego w Warcinie lub przesłać na adres szkoły. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych – technik leśnik”.


 

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony