Egzamin zawodowy


Informacje dla zdających egzamin zawodowy

Informacje ogólne

 • Zdający zgłaszają się przed salą egzaminacyjną na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 • Zdający nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych i żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Informacja o przyborach pomocniczych 

 • Według informacji zawartych w komunikatach dyrektora CKE z 06.12.2022 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  
  w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023, każdy zdający powinien mieć:
  • w części pisemnej egzaminu (kwalifikacja LES.02) – długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem) oraz kalkulator prosty;
  • w części praktycznej egzaminu (kwalifikacja LES.02) – długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem;
  • w części pisemnej egzaminu (kwalifikacja RL.13) – długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem oraz kalkulator prosty;
  • w części praktycznej egzaminu (kwalifikacja RL.13) – długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, kalkulator prosty, ołówek, gumkę, temperówkę, linijkę.
 • Zdający muszą mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem).
 • Zdający przystępujący do egzaminu mają obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem przy wejściu na salę egzaminacyjną. Zdający nie posiadający dokumentu nie zostaną wpuszczenia na salę egzaminacyjną.
 • Zdający przystępujący do części praktycznej egzaminu zawodowego – kwalifikacja LES.02, powinni być ubrani w odpowiednie ubranie robocze i ochronne dostosowane do warunków terenowych w tym obuwie terenowe opinające kostkę, we własnym zakresie.

Informacje dodatkowe

 • Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu zawodowego (kwalifikacja LES.02) w terminie głównym, lub przerwał ten egzamin w części pisemnej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym.
 • W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (Załącznik 33) nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu.
 • Dalszy tok postępowania jest następujący:
  • dyrektor szkoły przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek nie później niż następnego dnia po jego otrzymaniu,
  • dyrektor okręgowej komisji rozpatruje wniosek w ciągu 2 dni,
  • dyrektor okręgowej komisji przekazuje rozstrzygnięcie dyrektorowi szkoły, który przesłał wniosek,
  • rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
 • Szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zawarte są w dokumentach opublikowanych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
  • Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 – Formuła 2017 (dla kwalifikacji RL.13), 
  • Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 – Formuła 2019 (dla kwalifikacji LES.02),
  • komunikatach Dyrektora CKE.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2017

sesja styczeń - luty 2024

 • 10 stycznia 2024 r. – część pisemna
 • 09 stycznia 2024 r. – część praktyczna model „d”
 • 09-20 stycznia 2024 r. – część praktyczna model „w”

sesja  czerwiec - lipiec 2024

 • 04 czerwca 2024 r. – część pisemna
 • 03 czerwca 2024 r. – część praktyczna model „d”
 • 03-15 czerwca 2024 r. – część praktyczna model „w”

Egzamin zawodowy – podstawa programowa 2019

sesja styczeń - luty 2024

 • 10-15 stycznia 2024 r. – część pisemna
 • 09-20 stycznia 2024 r. – część praktyczna model „w”

sesja  czerwiec - lipiec 2024

 • 04-10 czerwca 2024 r. – część pisemna
 • 03-19 czerwca 2024 r. – część praktyczna model „w” (15 czerwca 2024 r. godz. 12.00)

ARKUSZE EGZAMINACYJNE

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony