Szkoła - Technikum Leśne w Warcinie

Rekrutacja

Kalendarium


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021 r.
 • Zakończenie I okresu klasyfikacyjnego kl. IV: 22 grudnia 2021 r.
 • Zakończenie I okresu klasyfikacyjnego kl. I-III: 30 stycznia 2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2021
 • Ferie zimowe: 14-27 lutego 2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14-19 kwietnia 2022 r.
 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: 29 kwietnia 2022 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.
 • Ferie letnie: 25 czerwca-31 sierpnia 2022 r.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie jest organizacją pozarządową założoną przez 22 osobowy Komitet Założycielski w dniu 01 czerwca 1999r., postano-wieniem Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 11.08.1999r. wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod pozycją Ins. Rej. St. 28/99. Od roku 2001 Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym poz. KRS 0000054682. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną a jego siedzibą jest Technikum Leśne w Warcinie.

Celem Stowarzyszenia jest kreowanie dalszego rozwoju oraz utrzymanie wysokiego poziomu funkcjonowania dawniej Zespołu Szkół Leśnych a aktualnie Technikum Leśnego w Warcinie – jedynej takiej placówki oświatowo-wychowawczej na Pomorzu.

Wymienione cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Zbiórkę dobrowolnych składek pieniężnych.
 3. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
 4. Współpracę z innymi tego typu placówkami oświatowo-wychowawczymi, z zakładami pracy, w tym z nadleśnictwami i leśnictwami, zwłaszcza ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi w zakresie problematyki oświatowej (w szczególności prowadzenia odczytów, pokazów, kursów, szkoleń oraz działalności turystycznej i rekreacyjnej).
 5. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 6. Organizowanie imprez dochodowych.
 7. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

W okresie prawie czternastoletniej działalności Stowarzyszenia, Zarząd aktywnie współpracował z dyrekcją szkoły oraz podejmował wiele działań wspierających funkcjonowanie Szkoły między innymi poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu powrót szkoły do resortu, pomoc w doprowadzeniu do zrekonstruowania wozowni, organizację Zjazdów absolwentów z okazji 55, 60 i 65-lecia szkoły. Działalność Stowarzyszenia to również doposażanie szkoły w niezbędny sprzęt i urządzenia, coroczne fundowanie stypendiów i różnorodnych nagród dla uczniów oraz dofinansowanie udziału uczniów w konkursach, zawodach i festiwalach.

W roku 2006 Stowarzyszenie podjęło współpracę z Bankiem Żywności w Tczewie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępicach w ramach programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Efektem tej współpracy było pozyskanie przez Stowarzyszenie i rozprowadzenie przez OPS w Kępicach produktów żywnościowych dla rodzin z terenu miasta i gminy Kępice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W ramach tej pomocy, której ogólna wartość w latach 2006 - 2008 wyniosła 112.688,54zł. ( pozyskano 73.950kg produktów żywnościowych) skorzystało: w roku 2006 – 818 rodzin, w roku 2007 –559 rodzin a w roku 2008 – 508 rodzin.

Środki pozyskiwane przez Stowarzyszenie ze składek członkowskich oraz z prowadzonej działalności gospodarczej w formie organizacji kursów, wypoczynku letniego oraz imprez pozwoliły między innymi na:

 • od 14 lat -coroczne fundowanie stypendiów dla czterech uczniów TL w Warcinie wyróżniających się w pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz reprezentowaniu szkoły na różnych zawodach, konkursach, olimpiadach i festiwalach w kraju i za granicą – ogólna wartość ufundowanych stypendiów to ok. 45.000zł.
 • fundowanie nagród dla najlepszych absolwentów i uczniów szkoły w każdym roku szkolnym przez cały okres działalności;
 • zakup zestawu komputerowego do internatu w 2003r. – o wartości 3.000,-zł.;
 • sfinansowanie wykonania aktualizacji projektu i dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia rekonstrukcji zabytkowej Wozowni, obecnie Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie o wartości ponad 30 tys. zł. (2004r.);
 • zakup wykładziny do sali gimnastycznej, zakup i montaż przepływowego ogrzewacza wody do internatu, doposażenie szkoły w sprzęt p.poż., naprawa sprzętu ksero, zakup materiałów biurowych – koszt wymienionych zakupów-wyniósł 14.400zł. (2004r.);
 • wydatkowanie w roku 2005 kwoty 20 tys. złotych na poprawę warunków mieszkaniowych wychowanków internatu (podniesienie standardu pokoi, łaźni i sanitariatów, zakup telewizora);
 • sukcesywnie fundowano mundury i stroje galowe dla sygnalistów w latach 2005-2012 zakupiono łącznie 26 kompletnych strojów o wartości ok. 10.500zł.,
 • sfinansowanie projektu i wybicia 1000 egz. znaczka metalowego „Szkoła Leśna w Warcinie” za kwotę 9.418,-zł. z okazji 60-lecia Szkoły;
 • sfinansowanie 1.500 egz. wydawnictwa „Walory Historyczno-Przyrodnicze Okolic Warcina”11.712,-zł. (r.2006)
 • wydanie 4 tys. widokówek z Warcina– 1.220,-zł. (r.2006);
 • zakup 68 krzeseł do 2 gabinetów szkolnych – ok.4.400,- zł. (r.2006);
 • sfinansowanie udziału Zespołu Sygnalistów w Festiwalu Muzyki Myśliwskiej

Kwidzyn’2006 oraz przejazdu 3.236,40zł.;

 • sfinansowanie naprawy instrumentów muzycznych - Zespołu Sygnalistów Myśliwskich na kwotę 2.300,-zł. (2009r.);
 • ufundowanie plakietek dla uczniów działających w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych przy ZSL w Warcinie – 700 zł. (2009r.);
 • wydanie 1000 egz. okolicznościowego folderu z okazji 65-lecia Szkoły (2011r.).
 • w roku 2013 dofinansowano kwotą 3.000 zł. organizację V Mistrzostw Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych Warcino’2013 oraz wyjazd zwycięzców- reprezentacji naszej szkoły na MISTRZOSTWA EUROPY W AUSTRII, na których zajęli IV i V miejsce.

W roku 2011 Stowarzyszenie podjęło współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie utrzymania i prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie. Współpraca Stowarzyszenia z Wojewódzkim Funduszem zaowocowała pozyskaniem dotacji w kwocie po 15.000 złotych rocznie w latach 2011 i 2012 oraz 12.000 złotych w roku 2013, złożono już wniosek o przyznanie dotacji na rok 2014.

Bez tego ogromnego wsparcia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz wielkiej życzliwości obydwu współpracujących stron, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie nie byłby w stanie funkcjonować i prowadzić swojej działalności, w zakresie ratowania i rehabilitacji ptaków oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa. Była by to ogromna strata nie tylko dla samej przyrody, ale też dla prowadzonej przez szkołę edukacji ekologicznej wśród uczniów naszej szkoły, dzieci i młodzieży z wielu przedszkoli i szkół na Pomorzu oraz tysięcy turystów corocznie odwiedzających Warcino.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Dyrekcji oraz Pracownikom Wojewódzkiego Funduszu za tą bardzo owocną i nacechowaną życzliwością współpracę.

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych

 

UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2021
projekt dofinansowany dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Rok 2021 to już jedenasty rok efektywnej współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który po raz kolejny wsparł finansowo działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie. Dotacja w kwocie 10 000,00 zł zagwarantowała prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość działania Ośrodka. Chore i wycieńczone ptaki otrzymały odpowiednia opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną, przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje wolier. Wykonany w roku 2020 kapitalny remont pomieszczeń socjalno-gospodarczych, pozwolił na realizację kolejnego etapu prac tj. wyposażenie tych pomieszczeń w nową zabudowę meblową, zainstalowanie  nowej zamrażarki oraz odnowienie elewacji frontowej budynku. Realizacja zaplanowanych prac i zakup nowego wyposażenia, możliwa była dzięki dodatkowemu wsparciu Stowarzyszenia przez Nadleśnictwa z terenu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Pile, Poznaniu i Szczecinie. Wyremontowane pomieszczenia socjalno-gospodarcze umożliwiają wolontariuszom pracę w estetycznych i higienicznych warunkach oraz znacząco ułatwiają utrzymanie czystości. Budowa dużej ośmiokątnej woliery oraz bieżące remonty pozostałych obiektów poprawiły w znaczący sposób warunki bytowe dla stałych podopiecznych Ośrodka oraz tych przebywających w nim czasowo. Wykonane w ostatnich latach  prace polegające na zmeliorowaniu terenu, utwardzeniu wjazdu i dojazdu do obiektów, budowa nowego ogrodzenia oraz zamontowanie kontrolerów dostępu sprawiły, że Ośrodek jest  dobrze zabezpieczony zarówno przed dostępem osób nieupoważnionych oraz drapieżników. Sukcesywna poprawa warunków bytowych dla ptaków, socjalno-bytowych dla wolontariuszy i estetyki obiektu sprawia, że możliwe jest prowadzenie w Ośrodku edukacji ekologicznej w coraz lepszych warunkach.

Rok 2021 to kolejny rok pandemii CoVID-19, która sparaliżowała na okres pięciu miesięcy normalne funkcjonowanie szkoły, w tym również Ośrodka. Nieobecność w szkole uczniów -wolontariuszy znacząco przysporzyła pracy i obowiązków opiekunowi ośrodka oraz uniemożliwiła prowadzenie w tym okresie edukacji ekologicznej. W 2021 roku odwiedziło Ośrodek tylko kilkaset osób. Jednak pomimo tych trudności w br. przyjęto do Ośrodka 20 ptaków, 13 osobników zostało wyleczonych i zrehabilitowanych, 11 wypuszczono na wolność. Były to 3 myszołowy, 3 puszczyki, 3 pustułki, 2 jastrzębie, kolejne dwa ptaki (jastrząb i puszczyk) oczekują na dogodne warunki do ich wypuszczenia. Aktualnie w ośrodku przebywa 16 ptaków, które ze względu na doznane kontuzje i trwałe okaleczenia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie w środowisku naturalnym i  mają status stałych mieszkańców Ośrodka.

Mamy nadzieję, że rok 2022 będzie rokiem lepszym niż 2021,  że w szkole na co dzień będą przebywali uczniowie i Ośrodek będzie funkcjonował swoim normalnym życiem,  że znowu będą mogli go odwiedzać dzieci, młodzież i dorośli.

Sekretarz  Zarządu Stowarzyszenia
Bogumiła Szydłowska

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


 

pdfEfekty Ekologiczne realizacji zadania w 2021 roku
pdfSprawozdanie z realizacji zadania  2021 roku


UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2020
Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

    Rok 2020 to już dziesiąty rok efektywnej współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który po raz kolejny wsparł finansowo działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie. Dotacja w kwocie 13.000,00 zł zagwarantowała prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość działania Ośrodka. Chore i wycieńczone ptaki otrzymały odpowiednia opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną. Przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje wolier, wykonano też od dawna wyczekiwany przez wolontariuszy remont kapitalny pomieszczeń socjalno-gospodarczych. Przeprowadzenie remontu, którego koszt to ok. 20.000,00 zł, możliwe było dzięki dodatkowemu wsparciu Stowarzyszenia przez Nadleśnictwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Pile i Poznaniu. Wyremontowane pomieszczenia socjalno-gospodarcze umożliwią pracę wolontariuszom w estetycznych i higienicznych warunkach oraz znacząco ułatwią utrzymanie czystości. Wykonane w 2018 i 2019 roku prace związane z melioracją terenu całego Ośrodka, wykonaniem nowego ogrodzenia, utwardzeniem wjazdu na teren i dojazdu do budynku gospodarczego oraz montaż kontrolera dostępu sprawiły, że w 2020 roku możliwy był remont tego budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń socjalnych. Aktualny stan terenu i pomieszczeń Ośrodka pozwala na prowadzenie w nim leczenia, rehabilitacji i przetrzymywania ptaków oraz edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w bardzo dobrych warunkach.
    Rok 2020 to rok bardzo szczególny. Pandemia COVID-19 sparaliżowała na długi okres czasu normalne funkcjonowanie szkoły, w tym również Ośrodka. Nieobecność w szkole wolontariuszy przysporzyła pracy i obowiązków opiekunowi ośrodka oraz uniemożliwiła prowadzenie edukacji ekologicznej w takim wymiarze, jak w latach poprzednich. Jednak pomimo tych trudności, w br. przyjęto do Ośrodka 29 ptaków. 22 osobniki zostały wyleczone, zrehabilitowane i wypuszczone na wolność. Były to 4 myszołowy, 4 puszczyki, 7 pustułek, 2 bieliki, 2 sowy uszate, 2 krogulce i 1 kobuz. Kolejne dwa ptaki oczekują na dogodne warunki do ich wypuszczenia. Aktualnie w ośrodku przebywa 12 ptaków, które ze względu na doznane kontuzje i trwałe okaleczenia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie w środowisku naturalnym i mają status stałych mieszkańców Ośrodka.
    Mamy nadzieję, że nadchodzący rok 2021, będzie rokiem lepszym, jak ten mijający, że do szkoły wrócą uczniowie i Ośrodek zacznie funkcjonować swoim normalnym życiem, że znowu odwiedzać go będą turyści oraz grupy dzieci i młodzieży, a na co dzień słychać będzie rozmowy pracujących w Ośrodku wolontariuszy.
    Dzięki działalności ORPD grupy szkolne i zorganizowane grupy turystów odwiedzające nasza placówkę mogą poznać walory estetyczne i znaczenie ptaków drapieżnych w naturze.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


 1. pdfEfekty_ekologiczne_zadania_Utrzymanie_ORPD_w_2020_rpdf.pdf 
 2. pdfHarmonogram_rzeczowo-finansowy_zadania_Utrzymanie_ORPD_w_2020rpdf.pdf
 3. pdfEfekty_ekologiczne_zadania_Utrzymanie_ORPD_w_2020_rpdf.pdf

UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2019
Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych działający przy Technikum Leśnym w Warcinie otrzymuje wsparcie finansowe w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki pomocy finansowej w bieżącym roku na terenie ORPD wykonano szereg prac zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zmeliorowanie całego terenu Ośrodka i odprowadzenie wód opadowych pozwoliły na utwardzenie wjazdu i dojazdu do budynku gospodarczego płytami ażurowymi. Ponadto wymiana części ogrodzenia umożliwiła zamontowanie kontrolera dostępu do Ośrodka i budynku gospodarczego. Wymienione zostały również drzwi do budynku gospodarczego. Zakupiono ważniejsze drobne sprzęty i narzędzia.  Chorym ptakom zagwarantowano odpowiednią opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną. Teren Ośrodka był w okresie całego roku utrzymywany w należytym stanie sanitarnym  i estetycznym. W roku 2019 przyjęto do Ośrodka 25 ptaków z gatunków: puszczyk, bielik, myszołów zwyczajny, myszołów włochaty, sóweczka, płomykówka, krogulec, uszatka zwyczajna, pustułka, jastrząb. Wyleczono i wypuszczona na wolność 8 ptaków: 6 pustułek, oraz 2 myszołowy zwyczajne. Aktualnie w Ośrodku rehabilituje się 28 ptaków, z których 9 kwalifikuje się do wypuszczenia w najbliższym czasie. Ośrodek realizuje zadania w pełnym zakresie również dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie, które podjęło się pozyskania środków na ten cel. Funkcjonowanie ORPD pozwala turystom i grupom szkolnym odwiedzającym naszą placówkę  na zapoznanie się z gatunkami i rolą ptaków drapieżnych w środowisku oraz metodami leczenia i rehabilitacji. Przyjeżdżające do ośrodka grupy wycieczkowe mogą naocznie przekonać się o walorach estetycznych ptaków drapieżnych.


"UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2018
Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

W roku 2018 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku po raz kolejny wsparł finansowo działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie. Dotacja w kwocie 15 000,00 zł zagwarantowała prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość działania ORPD. Chore i wycieńczone ptaki otrzymały odpowiednią opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną, przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje wolier, wykonano gruntowną meliorację całego terenu i odprowadzenie wód opadowych. Od strony frontowej Ośrodek zyskał nowe ogrodzenie estetyczne i zabezpieczające teren przed wejściem osób niepożądanych, zakupiono materiały i narzędzia niezbędne do utrzymania odpowiedniego stanu estetycznego i sanitarnego Ośrodka.
Efektem pracy ORPD jest wyleczenie i przywrócenie środowisku naturalnemu szesnastu ptaków. Były to: 1 puszczyk, 3 myszołowy, 1 bielik, 6 pustułek, 1 krogulec, 2 jastrzębie, 1 kania ruda, 1 pójdźka. W Ośrodku przebywa 26 ptaków wymagających opieki lekarza weterynarii i odpowiedniej rehabilitacji. Od roku 2011 pozyskiwania środków finansowych dla Ośrodka podjęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie, dzięki któremu ORPD realizuje swoje zadania w pełnym zakresie. Członkowie ORPD oraz współpracujące z Ośrodkiem Nadleśnictwo Warcino, realizują w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie” zakres edukacji ekologicznej i leśnej, rocznie odwiedza Ośrodek ok. 5000 osób. Zadaniem wolontariuszy jest dzielenie się swoją wiedząca temat gatunków i roli ptaków drapieżnych w przyrodzie oraz metodami leczenia i rehabilitacji ze zwiedzającymi Ośrodek turystami i grupami szkolnymi.


UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2017
Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

      Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych działający przy Technikum Leśnym w Warcinie otrzymuje wsparcie finansowe w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki pomocy finansowej w bieżącym roku na terenie ORPD wykonano szereg prac zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zakończono budowę woliery przelotowej do nauki latania dla ptaków, naprawiono i zakonserwowano elementy drewniane i metalowe wolier, zakupiono sprzęt niezbędny do wykonywania bieżących prac  Chorym ptakom zagwarantowano odpowiednią opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną. Teren Ośrodka był w okresie całego roku utrzymywany w należytym stanie sanitarnym i estetycznym. W roku 2017 wypuszczono na wolność 31 ptaków. Były to: 4 myszołowy, 2 jastrzębie, 1 bielik, 7 pustułek, 10 puszczyków, 1 uszatka, 5 krogulców. Aktualnie w ośrodku rehabilituje się 21 ptaków: 1 orlik krzykliwy, 1 krogulec, 1 kania ruda, 5 puszczyków, 7 myszołowów, 6 jastrzębi oraz 1 trzmielojad. Ośrodek realizuje zadania w pełnym zakresie również dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie, które podjęło się pozyskania środków na ten cel. Funkcjonowanie ORPD pozwala turystom i grupom szkolnym odwiedzającym naszą placówkę  na zapoznanie się z gatunkami i rolą ptaków drapieżnych w środowisku oraz metodami leczenia i rehabilitacji. Przyjeżdżające do ośrodka grupy wycieczkowe mogą naocznie przekonać się o walorach estetycznych ptaków drapieżnych.


UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2016
Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych funkcjonuje przy Technikum Leśnym w Warcinie od 1996 roku. W bieżącym roku na terenie ORPD wykonano szereg prac zapewniających prawidłowe działanie obiektu. Rozpoczęto prace związane z powiększeniem i ogrodzeniem terenu oraz budową woliery przelotowej do nauki latania dla ptaków. Ponadto przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje wolier, a chorym ptakom została zagwarantowana odpowiednia opieka weterynaryjna i rehabilitacyjna. Prace te zostały wykonane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wsparcie WFOŚiGW pozwala na dalszy rozwój, modernizację i doposażenie Ośrodka. Efektem pracy ORPD jest wyleczenie i przywrócenie środowisku naturalnemu 27 ptaków. Były to: 11 puszczyków, 7 myszołowów, 3 włochatki, 4 pustułki oraz 2 krogulce. Aktualnie w Ośrodku leczonych i rehabilitowanych jest 19 ptaków. Pozyskania środków na realizację zadania pod nazwą „Utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie w roku 2016” podjęło się, podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie. Dzięki pomocy Stowarzyszenia Ośrodek realizuje podstawowe zadania w pełnym zakresie. Dzięki działalności ORPD grupy szkolne i zorganizowane grupy turystów odwiedzające nasza placówkę mogą poznać walory estetyczne i znaczenie ptaków drapieżnych w naturze

Patron szkoły

"Trzeba zdjąć kapelusz, bo las to kościół."

Profesor Stanisław Sokołowski, urodził się 19 października 1865 r. w Młoszowej.

Syn leśnika Seweryna Tytusa i Ludwiki Schulla. Wybitny leśnik praktyk i naukowiec, działacz ochrony przyrody. Początki jego kariery naukowej były bardzo trudne. Z powodu braku pieniędzy na edukację musiał przyjąć posadę robotnika leśnego i przez 13 lat dogłębnie poznawał zasady gospodarki leśnej. W wieku 26 lat eksternistycznie zdał maturę i rozpoczął studia leśne w Wiedniu, uzyskując dyplom inżyniera leśnika (1896).

Od 1899 roku wykładał hodowlę lasu i leśnictwa ogólnego w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach (obecnie Ukraina). W 1904 roku został profesorem hodowli lasu w Krajowej Szkole Gospodarstwa Lasowego we Lwowie, gdzie wykładał botanikę leśną, meteorologię leśną, gleboznawstwo oraz zabudowę dzikich potoków. Był członkiem Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. W latach 1905-19 redagował "Sylwan", przekształcając go w czasopismo o charakterze ogólnopolskim. W 1907 roku współorganizował I Zjazd Leśników Polskich w Krakowie.

Pierwsze prace Sokołowskiego dotyczyły m.in. ekologii leśnej oraz warunków gospodarczych i siedliskowych lasów podolskich. Interesował się botaniką, zwłaszcza anatomią drzew. Tym zagadnieniom poświęcił czteroczęściową rozprawę pod tytułem "Z życia drzew i lasu". Przed pierwszą wojną światową ogłosił swoje najważniejsze podręczniki i skrypty, m.in."Wstęp do nauki leśnictwa. Wiadomości o lasach i leśnictwie" (1912), "Meteorologia"(1921) i "Hodowla Lasu" (1930). W swoich dziełach zawarł oryginalne ujęcie lasu jako ekosystemu, wprowadził typologię lasu i zagadnienia struktury drzewostanu. Publikował również artykuły w sprawie ujednolicenia słownictwa leśnego. Opublikował ponad 110 prac (m.in. w "Leśniku Polskim" i "Sylwanie")

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zrezygnował ze wszystkich zajęć lwowskich i przeniósł się do Krakowa. Objął tam katedrę leśnictwa Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą zorganizował od podstaw. Na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładał podstawy gospodarstwa leśnego, dendrologię i hodowlę lasu, tę ostatnią wykładał także w Poznaniu, Warszawie i Lwowie.

W 1919 roku przyczynił się do powstania i rozwoju Wydziału Rolniczo - Lasowego na Uniwersytecie Poznańskim oraz Wydziału Leśnego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W okresie krakowskim Sokołowski kontynuował badania nad drzewami publikując m.in.:

 • "Nasze dęby",
 • "Prace biometryczne nad rasami sosny zwyczajnej na ziemiach Polski",
 • "Budowę roślin drzewiastych",
 • "Encyklopedię leśnictwa",
 • "Dendrologię w stosunku do leśnictwa",
 • "O potrzebie zakładania rezerwatów leśnych",
 • "Tatry jako Park Narodowy",
 • "Cis na ziemiach polskich i w krajach przyległych",
 • "Ochrona przyrody a leśnictwo".

W 1923 roku profesor został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. W 1932 roku otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dwa lata później- dnia 18 IV 1934 uhonorowany został tytułem doktora honoris causa nauk leśnych SGGW. W 1935 roku przeszedł na emeryturę, ale jeszcze przez dwa lata prowadził wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na emeryturze mieszkał w Zakopanem we własnej willi "Ornak", którą zbudował w 1902 roku. Tam napisał ostatnie książki "Las tatrzański" (1936) i "Lasy w Polsce przedrozbiorowej i w okresie niewoli". Przygotował też syntezę całej swojej wiedzy o lesie pt. "Życie drzew i lasu". Nie ukończył jej jednak, załamany niespodziewaną śmiercią syna Mariana. Zebrane materiały przekazał Władysławowi Szaferowi ( w 1964 roku złożone zostały w Zakładzie Dendrologii i Pomologii PAN w Kórniku).

Profesor Stanisław Sokołowski do przyrody miał stosunek emocjonalny. Wchodząc do lasu mówił: "Trzeba zdjąć kapelusz, bo las to kościół". Z małżeństwa z góralką i nauczycielką koronkarstwa Agnieszką z Walczaków miał sześcioro dzieci, które zaraził swoją pasją do przyrody, a przede wszystkim, miłością do gór. Zmarł w 1942 roku w Zakopanem. Został pochowany na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w grobie rodzinnym. W 1965 roku, w stulecie urodzin profesora Sokołowskiego, w Dolinie Białego w Tatrach utworzono rezerwat przyrodniczy jego imienia. Obecnie w willi "Ornak", prowadzonej przez jego wnuka Tadeusza Klimczaka, znajduje się muzeum w formie pensjonatu.

Dnia 2 lipca 1966 roku w trakcie uroczystości XX-lecia szkoły nadano jej imię profesora Stanisława Sokołowskiego. Absolwenci ufundowali pamiątkową tablicę oraz obraz profesora. Szkoła w swoich zasobach posiada oryginalne pozycje książkowe Stanisława Sokołowskiego "Hodowla lasu", "Tatry jako Park Narodowy" oraz dwa Kalendarze leśne (1936 i 1937r.) z artykułami profesora - "Higiena lasu" i "W sprawie słownictwa".

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 518 961 010
e-mail: sekretariat@tlwarcino.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony