Informacje dla zdających w sesji styczeń-luty 2021

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

I. Środki bezpieczeństwa osobistego obowiązujące zdających oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający zgłaszają się przed salą egzaminacyjną na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości korzystania z noclegu.
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi  ustami i nosem.
 11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający ustawiają się w rzędzie jeden za drugim zachowując odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). 
 12. Na terenie szkoły zdający mają obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa. Przyłbicy mogą używać tylko w przypadkach udokumentowanych względami zdrowotnymi. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Po zajęciu miejsca przy stoliku, podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem, że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Obowiązku zakrywania ust i nosa, po spełnieniu ww. warunku, nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Wyżej wymienione osoby mogą, jeśli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Członkowie zespołów nadzorujących powinni chronić dłonie przy pomocy rękawiczek jednorazowych.
 14. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

II. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia,
  z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

III. Informacja o przyborach pomocniczych

 1. Według informacji zawartych w komunikatach dyrektora CKE z 10.12.2020 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, każdy zdający powinien mieć:
  - w części pisemnej egzaminu- kwalifikacja RL.13, RL.14 - długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty.
  - w części praktycznej egzaminu – kwalifikacja RL.13, R.13 - długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty, ołówek, gumkę, temperówkę, linijkę.
  - w części praktycznej egzaminu - RL.14 - długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty.
 2. Zdający powinni mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem).
 3. Zdający przystępujący do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja RL.14, powinni być ubrani w odpowiednie ubranie robocze i ochronne we własnym zakresie. Szkoła zapewnia kaski ochronne.

IV. Przypomnienie terminów egzaminów

Część pisemna – 12.01.2021 r.

 • kwalifikacja RL.13 – godz. 10.00 (sala konferencyjna w wozowni)
 • kwalifikacja RL.14 – godz. 12.00 (sala gimnastyczna)

Część praktyczna – 11.01.2021 r.

 • kwalifikacja RL.13 – godz. 09.00 (sala gimnastyczna)
 • kwalifikacja R.13 – godz. 09.00 (sala gimnastyczna)
 • kwalifikacja RL.14 – od 11.02.2021 r. do 14.11.2021 r., wg wcześniej ustalonego harmonogramu, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zawarte są w:

 • Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 – Formuła 2017 (dla klasyfikacji RL.13 oraz RL.14)
 • Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 – Formuła 2012 (dla klasyfikacji R.13)
 • Wytycznych MEN, CKE i GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji zimowej (styczeń-luty) 2021 r.
 • Komunikatach Dyrektora CKE.

Wszystkie wymienione dokumenty można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Bardzo prosimy o zapoznanie.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony