Utrzymanie ORPD w 2022 roku

UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2022
projekt dofinansowany dotacją
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

    Rok 2022 to dwunasty rok efektywnej współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który po raz kolejny wsparł finansowo działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie.

Przyznana dotacja w kwocie 20 000,00 zł zagwarantowała prawidłowe funkcjonowanie, ciągłość działania i rozwój Ośrodka. Chore i wycieńczone ptaki otrzymały odpowiednią opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną.

Teren ośrodka w okresie całego roku utrzymywany był w należytym stanie sanitarnym i estetycznym. Estetyka obiektu mocno ucierpiała na przełomie listopada i grudnia, kiedy na terenie ośrodka prowadzono prace ziemne (wykopy) związane z wymianą sieci wodociągowej w szkole. Karmę dla ptaków w okresie całego roku nieodpłatnie przekazywała wylęgarnia drobiu ze Sławna, kosztem był jej transport pokrywany ze środków szkoły. Wykonany w roku 2020 kapitalny remont pomieszczeń socjalno-gospodarczych, wyposażenie ich w nową zabudowę meblową i sprzęt oraz odnowienie elewacji frontowej budynku w 2021 roku umożliwiły wolontariuszom pracę w estetycznych i higienicznych warunkach oraz znacząco ułatwiają utrzymanie czystości. W roku 2022 priorytetowym zadaniem stała się poprawa warunków rehabilitacji ptaków, dzięki pozyskaniu dofinansowania – dotacji z WFOŚIGW w Gdańsku w kwocie 20.000,00złotych udało się rozbudować Ośrodek o wolierę niezbędną do nauki latania i rozlatywania ptaków o wymiarach 12 m x 4m x 2,8m, zadaszoną 3 metry z prawej i 3 metry z lewej strony. Długa woliera z urządzeniem typu „tramwaj” umożliwia swobodne poruszanie (latanie) na szerokość ustaloną dla wielkości ptaka. Dzięki temu rehabilitowany ptak może latać bezpiecznie nie podlatując do ścian i siatki, co mogłoby spowodować uszkodzenie piór. Budowa wysokiej ośmiokątnej woliery oraz długiej woliery przelotowej w znaczący sposób poprawiły warunki bytowe i usprawniły rehabilitację podopiecznych Ośrodka. W 2022 roku po okresie leczenia i rehabilitacji wypuszczono na wolność 15 ptaków. Były to: puszczyki – 5 osobników, myszołowy- 4 osobniki, pustułki- 4 osobniki, jastrząb – 1 osobnik, płomykówka -1 osobnik. Na koniec ubiegłego roku w ośrodku przebywało 19 ptaków, do wypuszczenia w najbliższym dogodnym czasie kwalifikuje się siedem kolejnych ptaków: jeden jastrząb, dwa puszczyki, jeden bielik i trzy myszołowy. Dwanaście ptaków to stali pensjonariusze ośrodka, które ze względu na doznane kontuzje i trwałe okaleczenia nie są w stanie funkcjonować w środowisku naturalnym, przetrzymywani są za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

    Wykonane w ostatnich latach prace polegające na zmeliorowaniu terenu ośrodka, utwardzeniu wjazdu i dojazdu do obiektów, budowa nowego ogrodzenia oraz zamontowanie kontrolerów dostępu sprawiły, że Ośrodek jest dobrze zabezpieczony zarówno przed dostępem osób nieupoważnionych oraz drapieżników. W 2022 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w ośrodku ptakom oraz pełniącym dyżury wolontariuszom, zainstalowano na terenie ośrodka nowoczesny monitoring wizyjny on-line, składający się z czterech kamer z osprzętowaniem. Zainstalowanie monitoringu możliwe było dzięki dodatkowemu wsparciu Stowarzyszenia przez Nadleśnictwa podległe Regionalnym Dyrekcjom Lasów Państwowych w Szczecinku, Szczecinie, Poznaniu i Pile. Sukcesywna poprawa warunków bytowych dla ptaków, socjalno-bytowych dla wolontariuszy oraz estetyki i funkcjonalności obiektu sprawia, że prowadzona w Ośrodku edukacja ekologiczna realizowana jest w coraz lepszych warunkach. Po długim okresie pandemii Covid-19 (w 2020 i 2021 roku), która uniemożliwiła prowadzenie edukacji ekologicznej, rok 2022 okazał się przełomowy w tym zakresie. Z edukacji ekologicznej prowadzonej w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie skorzystało około cztery tysiące osób.

 Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Bogumiła Szydłowska

 WFOŚiGW w Gdańsku. Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Informacje kontaktowe

Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego

77-230 Kępice; ul. Darzbór 18, Warcino

Szkoła
tel: 518 961 010, 518 961 051, 598 576 601, 598 576 602

Internat
tel: (59) 8576877

sekretariat: sekretariat@tlwarcino.pl
księgowość: ksiegowosc@tlwarcino.pl
administracja: administracja@tlwarcino.pl

Informacje kontaktowe

Organ prowadzący szkołę:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Główny wizytator sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska:
Zbigniew Kłosowski

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
tel. (+48 22) 36 92 862
tel kom: 728 935 267
email: zbigniew.klosowski@mos.gov.pl

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony