Chwilowo brak informacji...
14Listopad
2016
Ogłoszenie - budowa instalacji fotowoltaicznej

Technikum Leśne w Warcinie w związku z planowaną realizacją projektu pn: „Budowa Instalacji fotowoltaicznej w Technikum Leśnym w Warcinie” w nawiązaniu do art. 33 ust 2 ustawy wdrożeniowej, poszukuje partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, który wykona innowacyjną instalację  fotowoltaiczną o mocy około 3 kWp z funkcją śledzenia słońca i niezbędnymi przyłączami i oprzyrządowaniem dla Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie. Zadanie jest planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie: 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie, 10.03.01. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne. Zainteresowanych prosimy o złożenie oferty w terminie do 10 stycznia 2017r. w sekretariacie Technikum Leśnego w Warcinie.